well show me the way to the next whiskey bar

Temat: Szkoła- przepisać sie? jak?
zależy do Ciebie, czego oczekujesz od szkoły. Jeśli stawiasz na dużo pracy samodzielnej to V, VIII czy I. Dodatkowo w V masz czasami wykłady z wykładowcami z UJ, a w I ... nie mieć żadnych praw a do tego mnóstwo biurokracji przy zwalnianiu się z lekcji czy wfu to XXVIII, którego z mojego punktu nie polecam. A więc podusmowując. Skoro bardzo dobre wyniki...
Źródło: alk1b40.nastolatek.pl/forum/viewtopic.php?t=22872Temat: jaki jest poziom przedmiotów matematycznych na I roku
" /> "> Jak to wszystko widzicie ? Gdzie mogę znaleźć plan zajęć roku ? Ile punktów przepisują jeżeli ktoś studiuję już na innych kierunkach ? mój brat jest na V roku prawa na UJ więc mniej więcej wiem jak wyglądają tam studia. i muszę Ci powiedzieć ze na AE jest zupełnie inaczej. po pierwsze, nie mamy systemu punktowego. dostajesz plan zajęć, w którym wszystkie przedmioty są obowiązkowe, nie ma możliwości samodzielnego ich doboru. przykładowy plan dla I roku http://janek.ae.krakow.pl/~harmon/g26251.htm nie ma zatem czegoś takiego jak dopisywanie pkt za studiowanie na innym kierunku....
Źródło: f.uek.krakow.pl/viewtopic.php?t=10061


Temat: Zaproszenie od KN Medioznawców UJ
Ogólnopolska konferencja studencko – doktorancka „Ars Electronica. Strategie oporu w nowych mediach” Kraków, 28-29 maj 2009 r. Koło Naukowe Medioznawców UJ ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w III edycji konferencji ... 2.0 otrzymujemy niespotykane dotąd możliwości generowania własnej treści, zarówno na poziomie indywidualnych projektów tożsamościowych, jak i inicjatyw społecznych. Umożliwia to ekspansję lokalnych punktów oporu, skierowanych przeciwko rozmaicie definiowanym instytucjom władzy. Nowe media pozostają przy tym w ścisłym związku ze „starymi” mediami, wzajemnie na siebie oddziałując. Nasza konferencja ma na celu zanalizowanie tych związków w kontekście działań kontestacyjnych. Konferencja skierowana jest do studentów ... strategie oporu wobec dyskursu praw autorskich · autor – tekst – użytkownik – rekonfiguracje paradygmatu komunikacyjnego · krytyczny potencjał sieci Web 2.0 · perspektywy kultury post-panoptycznej · strategie oporu w sztuce ... odbędzie się w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ w Krakowie, w dniach 28-29 maja 2009 r. Wysokość opłaty konferencyjnej, obejmującej koszt wyżywienia i noclegu, wynosi 50zł. Zainteresowanych prosimy o przesłanie abstraktów referatów...
Źródło: ptbg.org.pl/forum/viewtopic.php?t=363


Temat: KONKURS RODZIN KRAKOWSKICH o najdłuższym stażu
AKTUALNIE MIESZKAJ?CE W KRAKOWIE pkt.7. Kryteria oceny zg?oszonych materia?ów: ZASADNICZYM KRYTERIUM OCENY JEST DATA INFORMACJI O STA?YM POBYCIE W KRAKOWIE RODZINY NADAL MIESZKAJACEJ W TYM MIE?CIE...... 15 grudnia 2006 roku Komisja ... Lokacji Miasta Krakowa. ?eby wzi?? udzia? w konkursie, trzeba by?o udokumentowa? pierwsz? wiadomo?? o zwi?zkach rodziny z Krakowem i udowodni? ci?g?o?? zamieszkiwania w naszym mie?cie. Protoplasta rodu Morbitzerów, Antoni, przyby? do Krakowa 226 lat temu. - W rodzinie mówi?o si?, ?e przyjechali?my z Moraw - mówi pani Ma?gorzata. - Do udzia?u w konkursie zmobilizowa?a mnie mama - przyznaje. Gdzie pani Ma?gorzata zaczyna?a ... tym zapomnie?. UMK przyzna? tak?e pi?? dyplomów honorowych rodzinom, których sta?a obecno?? w Krakowie datuje si? co najmniej od roku: Bukowskich - 1787 r.; Fischerów - 1799 r.; Ciechanowskich - 1818 r., Pagaczewskich - 1820 r.; Kowalskich - 1834 r. [size=18]Dodatkowo Komisja Konkursowa przyzna?a dyplom rodzinie Karwackich. Jej przodkowie zamieszkiwali w Krakowie co najmniej od 1768 r. [size=12]jednak ich obecno?? w naszym ... w Krakowie; niektórzy czlonkowie rodziny okresowo podejmowali dzia?alno?? i mieszkali w okolicach Kraków. Gniazdem rodzinnym zawsze pozostawa? Kraków i mieszkaj?cy tam cz?onkowie Rodziny; praprapradziadek Stanis?aw, prapradziadek Marcin, jego brat stryjeczny Józef.... ... Krakowie), brat dziadka Antoniego Stanis?aw August farmaceuta (szko?y, studia, praca w Krakowie), jego syn Witold, siostra dziadka Wanda Karwacka-Greyber, zam. w P?kowicach i w Krakowie, moja babcia Wanda, mój ojciec Tadeusz do ko?ca mieszkali w Krakowie. Bior?c pod uwag? tak?e kobiety Karwackie zam??ne w Krakowie nie by?o ?adnej przerwy . Po powstaniu styczniowym z gniazda krakowskiego powsta?o m.in. gniazdo skalskie (1863 - 1930) za?o?one przez : SEBASTIANA KARWACKIEGO (1824 - 1903), syna MARCINA KARWACKIEGO (ur i o?eniony w Krakowie) potem aptekarza w J?drzejowie; wnuka STANIS?AWA i MARIANNY KARWACKICH (1726 - 1780) z Krakowa-Kazimierza ... 1653 roku) oraz EMILI? c. Ludwika Kosickiego (1793 - 1846) b. pijara , dr. z-e prof. historii w UJ, BJ, prorektora ?w. Anny i ?w. Barbary, za?o?yciela i dyrektora (1834 - 1846) Instytutu Technicznego w Krakowie; zi?cia Jerzego Samuela Bandtke'go. Najwcze?niej z rodu prawo miejskie w Krakowie przyjeli MICHA? KARWACKI 8 sierpnia 1645 roku i WALENTY KARWACKI 8 wrze?nia 1651. A w...
Źródło: karwacki.org/forum2/viewtopic.php?t=484


Temat: konferencja o Libertarianizmie
– 14.30 Sesja II 12.20 – 12.35 Dr Dariusz Juruś (UŚ), Subiektywistyczna czy relatywistyczna koncepcja wartości Carla Mengera? 12.35 – 12.50 Dr Stanisław Górka (UJ), Krytyka koncepcji własności Johna Locke'a i jej konsekwencje dla współczesnego libertarianizmu 12.50 – 13.05 Dr Paweł Sikora (UMCS), Kategoria self-ownership a problem podmiotowości w libertarianizmie 13.05 – 13.20 Mikołaj Barczentewicz (UW), Libertariańska teoria prawa Murraya N. Rothbarda 13.20 – 13.35 Dr Włodzimierz Gogłoza (UMCS), Niewolnictwo, praca najemna, wolność – Wordsworth Donisthorpe o radykalnych konsekwencjach kapitalizacji pracy 13.35 – 13.50 Stefan Sękowski (UMCS), Lysandera Spoonera koncepcja prawa naturalnego 13.50 ... (UMCS), Realna utopia. O libertariańskich kontekstach Internetu 16.15 – 16.30 Dr Łukasz Zweiffel (AP w Krakowie), Czy libertarianizm jest utopią anarchistyczną? 16.30 – 16.45 Mgr Przemysław Zonik (UMCS), Kognitywne i ontyczne ... do wspólnego portretu 12.35 – 12.50 Dr Wojciech Ziętara (UMCS), Krytyka libertarianizmu z punktu widzenia wybranych doktryn politycznych 12.50 – 13.05 Dr Waldemar Bulira (UMCS), Charlesa Taylora krytyka atomizmu 13.05 –...
Źródło: 85.128.173.90/domeny_inne/forum/viewtopic.php?t=2251


Temat: Konstytucja 3-go Maja - historia alternatywna
" />Witam, Ostatnio natknąłem się na ciekawą wypowiedź prof. Andrzeja Chwalby z UJ na temat Konstytucji 3-go Maja. Cytuję w całości: Dokument, który podpisano w 1791 roku do dziś wzbudza kontrowersje. ... zmian: zwiększenie armii, przyznanie praw mieszczanom, usprawnienie systemu administracyjnego i podatkowego. Te zdobycze można było zachować, bo Rosja godziła się na ograniczoną przebudowę państwa. Niestety, polskie elity polityczne nie określiły granic realnych do wykonania zmian. Nikt nie ustalił, gdzie należy się zatrzymać. A z punktu widzenia przetrwania Rzeczpospolitej należało to zrobić w kwietniu 1791 roku, przed uchwaleniem Konstytucji. Czy należy więc winić ... dwóch niesuwerennych państw polskich: Rzeczpospolitej Krakowskiej i Królestwa Polskiego. Jeżeli przed kongresem istniałaby Rzeczpospolita, a nie napoleońskie Księstwo Warszawskie, to nasze widoki prezentowałyby się całkiem dobrze. Można sądzić, że mielibyśmy państwowość....
Źródło: napoleon.org.pl/forum/viewtopic.php?t=212


Temat: Kwiatkowski Antoni Henryk Nowina (1885-1974)
w Krakowie, a po uzyskaniu absolutorium wstąpił na Akademię Wojenną w Grazu (Austria). W roku 1920 zawarł w kościele farnym w Rzeszowie ślub z Marią Rogala-Lewicką i miał z nią dwoje ... w Lisówku udzielał schronienia ukrywającym się Żydom i prowadził punkt przerzutowy "spalonych" członków organizacji, kierując ich na meliny do Żabna. Gestapo jednak wpadło na trop działalności Kwiatkowskiego i aresztowało go, osadzając...
Źródło: genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=1540